ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1

Informacje ogólne

Spółka Phoenix Systems sp. z o. o. planuje przeprowadzić projekt badawczo – rozwojowy polegający na dostosowaniu wersji 3 autorskiego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS, zwanego dalej „Phoenix-RTOS 3”, do potrzeb i standardów wymaganych w przemyśle lotniczym, w tym do potrzeb dronów oraz innych autonomicznych statków powietrznych. Spółka będzie wnioskować o wsparcie realizacji projektu ze środków będących w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w ramach Konkursu Ścieżka dla Mazowsza. W ramach projektu powstanie wersja Phoenix-RTOS 3 wraz z kompletnym pakietem danych wykazujących zgodność implementacji (oprogramowania) ze standardem DO-178C.

Phoenix Systems sp. z o.o. zwraca się o składanie ofert na zdefiniowanie i wdrożenie właściwych procesów, dostarczenie niezbędnych narzędzi oraz wsparcie w procesie weryfikacji, nadzór nad przebiegiem procesów projektowania i weryfikacji oprogramowania, a także przygotowanie finalnego pakietu danych certyfikacyjnych.

Zamawiający

Phoenix Systems sp. z o.o.
Ostrobramska 86
04-163 Warszawa
Polska

REGON: 145963772
NIP: 1132852893
KRS: 0000417999

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: Michał Leszko
Telefon: 22 244 06 30
e-mail: michal.leszko@phoenix-rtos.com

Opis przedmotu zamówienia

W ramach projektu powstanie nowa wersja Phoenix-RTOS 3 wraz z kompletnym pakietem danych wykazujących zgodność implementacji (oprogramowania) ze standardem DO-178C. Zamawiający poszukuje podwykonawcy, który będzie odpowiedzialny za zdefiniowanie i wdrożenie właściwych procesów, dostarczenie niezbędnych narzędzi oraz wsparcia w procesie weryfikacji, nadzór nad przebiegiem procesów projektowania i weryfikacji oprogramowania, a także przygotowanie finalnego pakietu danych certyfikacyjnych.

Przyjmuje się, że Zamawiający będzie odpowiedzialny za implementację wszelkich niezbędnych zmian w oprogramowaniu, przygotowanie dokumentacji technicznej dla oprogramowania (w tym opis architektury oraz poszczególnych jej komponentów), przygotowanie wymagań wysokiego poziomu, a także przeglądy wymagań niskiego poziomu. Zamawiający będzie również brał udział w zaprojektowaniu i implementacji przypadków testowych dla wymagań wysokiego poziomu. Ze względu na charakter badawczo-rozwojowy projektu, zakłada się stałą współpracę i wymianę informacji pomiędzy Zamawiającym a podwykonawcą.

Badanie zgodności musi bazować na oprogramowaniu dostarczonym przez Phoenix Systems sp. z o.o. i zestawie Wymagań Wysokiego Poziomu (HLR). Wszelka komunikacja w ramach realizacji przedmiotu zamówienia po podpisaniu umowy będzie prowadzona w języku polskim lub/i angielskim ze względu na wymóg przedstawienia dokumentów dowodowych organowi nadzorującemu (EASA) w języku angielskim, co pozwoli na wyeliminowanie konieczności tłumaczenia dokumentów oraz błędów powstających przy tłumaczeniu. Wszystkie dokumenty muszą być opracowane w języku angielskim. Spółka Phoenix Systems sp. z o.o. dostarczy wszystkie dokumenty w języku angielskim.

Phoenix-RTOS 3 jest systemem operacyjnym w architekturze tzw. mikrojądra. Dokładny opis znajduje się na stronie: phoenix-rtos.com/documentation/intro Kod źródłowy Phoenix-RTOS 3 dostępny jest pod adresem github.com/phoenix-rtos

W ramach realizacji procesu należy wykonać pełną dokumentację oprogramowania zgodnie z wdrożonym u Zamawiającego procesem tworzenia oprogramowania zgodnym z normą DO-178C. Dokładny zakres zadań powinien określić Oferent w oparciu o swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie. Przyjmuje się, że minimalny zakres zadań obejmuje:

1. Przygotowanie planów procesu, zwanego dalej „planem procesów”, w tym:

  a. Plan for Software Aspects of Certification (PSAC)
  b. Software Development Plan (SDP)
  c. Software Verification Plan (SVP)
  d. Software Quality Assurance Plan (SQAP)
  e. Software Configuration Management Plan (SCMP)
  f. Standardy wymagań i kodowania

2. Wymagania do oprogramowania:

  a. Przegląd wymagań wysokiego poziomu przygotowanych przez Zamawiającego
  b. Przygotowanie wymagań niskiego poziomu w oparciu o przygotowaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną oraz dostarczony kod źródłowy.
  c. Wykonanie i przegląd mapowania pomiędzy wymaganiami obu poziomów.

3. Weryfikacja:

  a. Przygotowanie oraz implementacja przypadków testowych w oparciu o wymagania.
  b. Przygotowanie/zintegrowanie środowiska do automatycznego wykonywania testów.
  c. Przeglądy wszystkich artefaktów.
  d. Wykonanie wszystkich testów, analiza wyników.
  e. Analiza pokrycia strukturalnego uzyskanego podczas wykonywania testów.

4. Wykonywanie i dokumentowanie wszelkich niezbędnych audytów w i/lub po każdej fazie procesu.

5. Przygotowanie kompletnego i zintegrowanego pakietu danych certyfikacyjnych, zawierającego wszelkie niezbędne artefakty, a w szczególności całą dokumentację procesu, wymagania, design, kod źródłowy oraz obiektowy oprogramowania, przypadki testowe, procedury testowe oraz ich wyniki, analizę pokrycia, a także dokumenty niezbędne ze względu na DO-178C:

  a. Software Configuration Index (SCI)
  b. Software Life Cycle Environment Configuration Index (SECI)
  c. Software Accomplishment Summary (SAS)

Oprogramowanie narzędziowe

W ofercie należy zidentyfikować proponowane narzędzia, którymi Oferent będzie chciał się posłużyć przy realizacji projektu, w szczególności:
1. Narzędzia do zarządzania wymaganiami oraz artefaktami (kod źródłowy, testy, analizy, dokumentu, itp.).
2. Narzędzia do zarządzania konfiguracją oraz zarządzania zmianami.
3. Środowisko testowe, w tym narzędzia do automatycznego uruchamiania testów.
4. Narzędzia do analizy strukturalnego pokrycia kodu za pomocą testowania opartego o wymagania.

Ewentualne koszty zakupu licencji/subskrypcji wszelkiego oprogramowania narzędziowego planowanego do użycia w projekcie należy określić z góry w ofercie. Wymagany czas ukończenia realizacji przedmiotu zamówienia to 12 miesięcy. Minimalny czas wsparcia technicznego to 9 miesięcy od końcowego odbioru pracy przez Zamawiającego.

Termin, miejsce i sposób składania ofertowe

1. Oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia należy składać pisemnie na papierze firmowym Oferenta. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e.
2. Oferty można składać w wersji papierowej na adres Zamawiającego pocztą, kurierem, osobiście lub w sposób elektroniczny na adres office@phoenix-rtos.com. Wersja elektroniczna powinna być skanem wersji papierowej oferty. Dokumenty w wersji papierowej należy przekazać do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy podwykonawczej.
3. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferty należy składać w terminie od 13.09.2019 r. do 19.09.2019 r. do godziny 17:00.
5. Minimalna ważność oferty 6 miesięcy.
6. Ofertę należy sporządzić na załączniku nr 1 „Formularz Oferty” w języku polskim lub angielskim.
7. Do ofert powinien zostać dołączony załącznik nr 2 „Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym”.
8. Ceny w ofercie powinny uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Kwoty w walucie innej niż PLN zostaną przeliczone do PLN po średnim kursie NBP z dnia otwarcia ofert.

Warunki stawiane wykonawcy i wykluczenia

Oferty mogą składać Oferenci, którzy:

1. Samodzielnie wykonają przedmiot zapytania ofertowego.
2. Nie zachodzą inne okoliczności, które uniemożliwiają uczestnictwo w postępowaniu opisanym w zapytaniu ofertowym lub też wykonanie zamówienia.
3. Złożą kompletną ofertę na zasadach opisanych w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.

Okres realizacji zamówienia

Maksymalny okres realizacji usługi to 12 miesięcy. Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań mogą ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiające realizację projektu w planowanym terminie, w tym również, jeżeli Zamawiający nie uzyska akceptacji wniosku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie na realizację projektu.

Kryteria oceny oferty

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zamieszczone w niniejszym zapytaniu ofertowym kryteria formalne i punktowe.

Kryteria formalne

1. Oferta została złożona w terminie.
2. Oferta spełnia wszystkie wymogi minimalnego zakresu zadań przedmiotu zapytania ofertowego jak to określono wyżej.
3. Przedmiot oferty jest w pełni zgodny z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oferent wyraził zgodę na przedstawienie materiałów opracowanych z Oferentem w EASA przez Zamawiającego.
5. Czas realizacji badań nie jest dłuższy niż 12 miesięcy.
6. Ważność oferty jest dłuższa lub równa 6 miesięcy.
7. Minimalny czas wsparcia technicznego to 9 miesięcy od końcowego odbioru pracy przez Zamawiającego.

Kryteria punktowe

1. cena netto usługi – waga 70 % 2. termin udostępnienia procedur w języku angielskim – waga 15 % 3. czas wsparcia technicznego – waga 15 %

Metodologia obliczania punktów

Kryterium 1: Cena netto usługi
Cena netto usługi = (Cena netto najniższej oferty/Cena netto badanej oferty)∗70 punktów
Kryterium 2: Termin udostępnienia planu procesów w języku angielskim
Termin udostępnienia planu procesów w j. angielskim = (Najkrótszy czas realizacji planu procesów w dniach/Czas realizacji planu procesów badanej oferty w dniach)∗15 punktów
Kryterium 3: Czas wsparcia technicznego
Czas wsparcia technicznego = (Czas trwania wsparcia technicznego badanej oferty w miesiącach/Najdłuższy czas trwania wsparcia technicznego oferty w miesiącach)∗15 punktów
Wyniki będą po obliczeniu zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decydującym kryterium nr 2 Termin udostępnienia planu procesów w języku angielskim.

Załączniki

1. Załącznik Nr 1 – Formularz Oferty
2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym
3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Oferenta o posiadania pełnej zdolności do realizacji zadań w ramach przedmiotu Oferty w tym wiedzy, doświadczenia, kadry, w terminie określonym w Ofercie
4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu przedmiotu zapytania ofertowego przez OferentaZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019

Świadczenie usług przez Programistów Systemowych w ramach przygotowywanego projektu B&R polegającego na stworzeniu implementacji protokołu komunikacyjnego TCP/IP dla systemu operacyjnego czasu rzeczywistego dla Internetu Rzeczy Phoenix-RTOS

Dane Zamawiającego

Phoenix Systems sp. z o.o.
Ostrobramska 86
04-163 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417999; dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy: 241 650,00 PLN
NIP: 1132852893
tel.: 0048 222440630
fax: 0048 222440631
email: officepl@phoenix-rtos.com

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

2.1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, stosownie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 2.2. Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Programistów Systemowych w ramach w ramach realizacji projektu B&R polegającego na stworzeniu stosu TCP/IP dla systemu operacyjnego czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS dla Internetu Rzeczy („Projekt”).
3.2. Celem Projektu jest realizacja nowej innowacyjnej implementacji protokołu TCP/IP dla trzeciej wersji system operacyjnego Phoenix-RTOS, która przeznaczona jest dla urządzeń o niskim poborze mocy wykorzystywanych w Internecie Rzeczy.
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Rozpoczęcie świadczenia usług przez Programistę Systemowego nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu. Wykonawca może zaoferować krótszy termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Programistę Systemowego, co będzie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert K2.
4.2. Zakończenie świadczenia usług przez Programistę Systemowego nastąpi w terminie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu.
4.3. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia co najmniej 12 – miesięcznej gwarancji. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji, co będzie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert K4.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 5.1. nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu. W celu uniknięcia konfliktu interesów, z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  a. 5.1.1 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  5.1.2 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą w wytycznych programowych;
  5.1.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  5.1.4 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym punkcie, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
5.2. spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  5.2.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  5.2.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W odniesieniu do powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która w ramach realizacji umowy na realizację zamówienia obejmie funkcję Programisty Systemowego, posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie w następującym zakresie:

   a) stworzenie nowego innowacyjnego stosu komunikacyjnego TCP/IP przeznaczonego dla Internet Rzeczy,
   b) rozwój i optymalizacja mikrojądra jądra systemu operacyjnego,
   c) rozwój biblioteki standardowej,
   d) rozwój bibliotek pomiarowych dla pomiaru parametrów energii elektrycznej, gazu itp.,
   e) tworzenie sterowników urządzeń,
   f) rozwój narzędzi testujących oraz narzędzi do analizy wiarygodności oprogramowania,
   g) rozwój narzędzi programistycznych i uruchomieniowych z wykorzystaniem GNU CC, binutils, GDB,
   h) wsparcie wdrożeń realizowanych z wykorzystaniem systemu operacyjnego.
   i) znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie zaawansowanym.

  5.2.3 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
  W odniesieniu do powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

W celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt. 5.2.1 – 5.2.3, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy ww. zasobów, musi spełniać warunek, o którym mowa w pkt. 5.1, oraz odpowiada on solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zamieszczone w niniejszym zapytaniu ofertowym kryteria formalne i punktowe.

6.1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami we wszelkich sprawach związanych z niniejszym postępowaniem jest pan Michał Leszko, email: michal.leszko@phoenix-rtos.com, numer telefonu: 0048 222440630 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 09:00 do 17:00).
6.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje związane z niniejszym postępowaniem Wykonawcy mogą przekazywać Zamawiającemu pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1, lub mailowo, na adres email wskazany w pkt. 6.1.
6.3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcom pisemnie, mailowo lub poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu.
6.4. W przypadku przekazania jakiejkolwiek korespondencji drogą mailową odbiorca zobowiązany jest na żądanie nadawcy niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania.
6.5. Zamawiający informuje, że nie przewiduje składania jakichkolwiek ustnych oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji w sprawach, które zgodnie z treścią zapytania ofertowego wymagają formy pisemnej lub mailowej.
6.6. Wykonawca może – w formie pisemnej lub mailowej – zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 1 dzień przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udostępni Wykonawcom treść wniosków o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego (bez wskazania źródła zapytania) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu.
6.7. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może wprowadzić zmiany do treści zapytania ofertowego. Zamawiający udostępni Wykonawcom treść wprowadzonych zmian do treści zapytania ofertowego poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. 7.1. Składana przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania oferta powinna zawierać następujące dokumenty:.

  7.1.1 formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
  7.1.2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
  7.1.3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
  7.1.4 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla Wykonawcy;
  7.1.5 pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa dla osoby lub osób podpisujących ofertę w przypadku, gdy uprawnienie osoby lub osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1.4.
7.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, musi on udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności załączając do oferty w tym celu pisemne zobowiązanie (albo jego skan w przypadku oferty składanej mailowo) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
7.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie takich podmiotów o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
7.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
7.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.
7.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7.7. Cena w ofercie musi być podana w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena w ofercie musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, wynikające wprost z treści zapytania ofertowego, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do należytej realizacji zamówienia, oraz podatek VAT.
7.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1.1 – 7.1.3, powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
7.9. Strony oferty powinny zostać ponumerowane i parafowane lub podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
7.10. Zamawiający nie ujawnia osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa informacji obejmujących: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania, cenę oferty, termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Programistę Systemowego, okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
7.11. Ofertę należy złożyć w formie:
  7.11.1 pisemnej, na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 1, albo
  7.11.2 mailowej, na adres email: officepl@phoenix-rtos.com w terminie do dnia 19.09.2019 r., do godziny 17:00.
7.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę wyłącznie przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty wymaga poinformowania Zamawiającego o tym fakcie przed upływem składania ofert w formie wskazanej w pkt. 7.11.2.
7.13. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert uznaje się za niezłożone.
7.14. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7.15. Oferty otrzymane przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi na rzecz Wykonawców.

8. BADANIE I OCENA OFERT. KRYTERIA OCENY OFERT

8.1. Zamawiający zapozna się z treścią ofert niezwłocznie po terminie składania ofert.
8.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty, w tym potwierdzających doświadczenie zawodowe, a Wykonawca zobowiązany jest takich wyjaśnień udzielić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest jednak prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 8.3, dokonywanie jakichkolwiek zmian w jej treści.
8.3. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8.4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

  8.4.1 jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem pkt. 8.3;
  8.4.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. w Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.);
  8.4.3 została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
  8.4.4 jest nieważna na podstawie przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

8.5. Zamawiający dokona oceny wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu i nieodrzuconych, zgodnie z pkt. 8.4, ofert w oparciu o poniższe kryteria:

  8.5.1 K1 – cena brutto za jedną godzinę świadczenia usług przez Programistę Systemowego (waga: 40 pkt.);
  8.5.2 K2 – termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Programistę Systemowego (waga: 20 pkt.);
  8.5.3 K3 – liczba godzin świadczenia usług przez Programistę Systemowego w siedzibie Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy na realizację zamówienia (waga: 30 pkt.);
  8.5.4 K4 – okres gwarancji na przedmiot zamówienia (waga: 10 pkt.);

8.6. Sposób przyznawania punktów ofercie badanej w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert:

  8.6.1 w kryterium K1 – cena brutto za jedną godzinę świadczenia usług przez Programistę Systemowego, liczba przyznanych ofercie badanej punktów obliczona zostanie według poniższego wzoru
  K1 = (Cmin / Cbad) x 40, gdzie:
  K1 – liczba punktów przyznanych ofercie badanej w kryterium K1;
  Cmin – najniższa cena brutto za jedną godzinę świadczenia usług przez Programistę Systemowego spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;
  Cbad – cena brutto za jedną godzinę świadczenia usług przez Programistę Systemowego wskazana w ofercie badanej.

  8.6.2 w kryterium K2 – termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Programistę Systemowego, liczba przyznanych ofercie badanej punktów ustalona zostanie według poniższej skali:
  a) 20 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował rozpoczęcie świadczenia usług przez Programistę Systemowego w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia;
  b) 10 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował rozpoczęcie świadczenia usług przez Programistę Systemowego w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia;
  c) 5 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował rozpoczęcie świadczenia usług przez Programistę Systemowego w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia;
  d) 2 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował rozpoczęcie świadczenia usług przez Programistę Systemowego w terminie 4 dni roboczych od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia;
  e) 0 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował rozpoczęcie świadczenia usług przez Programistę Systemowego w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia.

  8.6.3 w kryterium K3 – liczba godzin świadczenia usług przez Programistę Systemowego w siedzibie Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy na realizację zamówienia, liczba przyznanych ofercie badanej punktów ustalona zostanie według poniższej skali:
  a) 30 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 70% godzin świadczenia usług przez Programistę Systemowego w siedzibie Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy na realizację zamówienia;
  b) 15 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 50% godzin świadczenia usług przez Programistę Systemowego w siedzibie Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy na realizację zamówienia;
  c) 10 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 40% godzin świadczenia usług przez Programistę Systemowego w siedzibie Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy na realizację zamówienia;
  d) 5 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 30% godzin świadczenia usług przez Programistę Systemowego w siedzibie Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy na realizację zamówienia;
  e) 0 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 20% godzin świadczenia usług przez Programistę Systemowego w siedzibie Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy na realizację zamówienia.

  8.6.4 w kryterium K4 – okres gwarancji na przedmiot zamówienia, liczba przyznanych ofercie badanej punktów ustalona zostanie według poniższej skali:
  a) 10 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 36 – miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia;
  b) 5 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 24 – miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia;
  c) 0 pkt. otrzyma Wykonawca, który zaoferował co najmniej 12 – miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia.

8.7. Łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej zostanie obliczona według następującego wzoru K = K1 + K2 + K3 + K4, gdzie:
K - łączna liczba punktów przyznanych ofercie badanej;
K1 – K4 - liczba punktów przyznanych ofercie badanej w ramach kryteriów oceny ofert K1 – K4.
8.8. Jako najkorzystniejsze zostaną wybrane przez Zamawiającego cztery oferty, którym przyznano kolejno największą łączną liczbę punktów.
8.9. W przypadku, gdy dwóm lub większej liczbie ofert złożonych w ramach niniejszego postępowania przyznano taką samą łączną liczbę punktów, jako korzystniejsza zostanie wybrana przez Zamawiającego oferta z niższą ceną brutto za jedną godzinę świadczenia usług przez Programistę Systemowego.
8.10. Niezwłocznie po wyborze trzech najkorzystniejszych ofert Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  8.10.1 wyborze czterech najkorzystniejszych ofert, podając nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, których oferty wybrano, uzasadnienie ich wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  8.10.2 Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a także zamieści powyższe informacje na stronie internetowej, na której opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu.

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

9.1. W wyniku niniejszego postępowania Zamawiający planuje zawrzeć cztery umowy na realizację zamówienia z czterema Wykonawcami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Wykonawców przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 8.10.
9.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako jedna z czterech najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy na realizację zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

10. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

10.1. Istotne postanowienia umowy na realizację zamówienia obejmują między innymi:

  10.1.1 rozpoczęcie świadczenia usług przez Programistę Systemowego nastąpi najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy na realizację zamówienia. Wykonawca może zaoferować krótszy termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Programistę Systemowego, co będzie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert K2;
  10.1.2 w każdym miesiącu obowiązywania umowy na realizację zamówienia usługi świadczone będą przez Programistę Systemowego w siedzibie Zamawiającego w wymiarze, co najmniej 20% całkowitej miesięcznej liczby godzin świadczenia usług przez Programistę Systemowego. Wykonawca może zaoferować większy wymiar świadczenia usług przez Programistę Systemowego w siedzibie Zamawiającego w każdym miesiącu obowiązywania umowy na realizację zamówienia, co będzie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert K3;
  10.1.3 okres gwarancji na przedmiot zamówienia będzie wynosił co najmniej 12 miesięcy. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia, co będzie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert K4.
  10.2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnej zmiany zawartej umowy na realizację zamówienia w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia, gdy potrzeba dokonania takiej zmiany jest następstwem:
  10.2.1 zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 10.2.2 zmiany okresu realizacji lub rozliczenia Projektu;
  10.2.3 zaistnieniem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dacie zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Zmiana umowy na realizację zamówienia wymaga każdorazowo zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Zamawiający w każdym czasie, z uzasadnionych przyczyn, może unieważnić niniejsze postępowanie. Zamawiający poinformuje Wykonawców o unieważnieniu niniejszego postępowania poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej, na której opublikowano ogłoszenie o zamówieniu.
11.2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zapytaniu ofertowym, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.).
11.3. Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania ofertowego:

ABOUT COMPANY

Phoenix Systems was established in December 2011. The company's mission is to develop the next generation operating system for IoT.

HEADQUATERS

Ostrobramska 86

04-163 Warsaw, Poland

Phone: +48 22 244 06 30

office@phoenix-rtos.com

UK OFFICE

Engine Shed, Station Approach

Temple Meads, Bristol, BS1 6QH, UK

Phone: +44 (0) 117 903 1100

office-uk@phoenix-rtos.com